Capitool laat je de wereld zien

Disclaimer

www.capitool.nl wordt met de grootste zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig, verouderd, of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.capitool.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.capitool.nl te kunnen raadplegen. Www.capitool.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site  verwijst.

www.capitool.nl stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site, maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan www.capitool.nl aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen, tenzij in geval van opzettelijke fouten van www.capitool.nl.

Mocht u vragen hebben over projecten, teksten of andere zaken die www.capitool.nl betreffen, dan kunt u die mailen naar info@capitool.nl.

Eventuele wijzigingen in de informatie op www.capitool.nl kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via info@capitool.nl.